Systematic

september 20, 2021

Siden opdateres løbende. Senest 24. november 2022.

Baggrund for sagen om Systematics eksport til England


Update 23. november 2022: Statsadvokaten har besluttet at standse efterforskningen af Systematics eksport, da der ikke er fundet grundlag for at rejse en sag eller formode, at der er begået noget strafbart. Læs nyheden her.

Baggrund:

Hen over efteråret 2021 offentliggjorde DanWatch og TV2 historier, hvor Systematic bl.a. blev kritiseret for - via sit engelske datterselskab - at omgå danske restriktioner på eksport af forsvarsteknologi til De Forenede Arabiske Emirater.

Den 15. december 2021 blev det meddelt på et politisk samråd i Folketingets Forsvarsudvalg, at Østjyllands Politi skulle undersøge, om der var foregået noget uretmæssigt i forbindelse med Systematics softwareeksport til England. Kort forinden havde myndighederne trukket vores eksporttilladelse til England tilbage og opfordret os til at søge om en ny.

Myndighederne oplyste, at tilbagekaldelsen af tilladelsen alene handlede om, hvordan vi havde sendt softwaren (digitalt og ikke fysisk). Tilbagekaldelsen handlede ikke om, hvor softwaren blev eksporteret til fra England.

Som de fleste andre softwareselskaber sender vi software digitalt, mens myndighederne mente, at vores overførsel af software til England skulle være foretaget fysisk – altså transporteret på enten CD, USB eller harddisk. Vi var ikke enige i den fortolkning.

Systematic har på intet tidspunkt været sigtet eller tiltalt i sagen, der har alene været tale om politiundersøgelse af en række forhold.

Den 18. november 2022 standsede statsadvokaten efterforskningen, da der ikke var fundet grundlag for at rejse en sag eller formode, at Systematic havde begået noget strafbart. Dermed blev der sat punktum i sagen.

Systematic har hele tiden fastholdt, at vi har overholdt gældende regler og været åbne og transparente over for myndighederne i alle vores ansøgninger om eksporttilladelser – ligesom vi har inviteret myndighederne til dialog.

Vi har ligeledes stået til rådighed for politiet i deres arbejde, og vi har set frem til en faktuel og juridisk vurdering af sagen. På den baggrund er vi tilfredse med statsadvokatens afgørelse.

Systematic har fortsat et godt samarbejde med de danske eksportmyndigheder, og vi får løbende nye eksporttilladelser til vores kunder og samarbejdspartnere til en række forskellige lande, herunder også til vores engelske datterselskab.

Herunder kan du læse en uddybning af sagen og få indblik i de faktuelle oplysninger, som flere medier udelod i deres dækning, og som vi mener er relevante for at forstå sagen.

Uddybning og baggrund for kritikken

Systematic blev i efteråret 2021 kritiseret for at eksportere SitaWare til Emiraterne og for – via vores engelske datterselskab – at forsøge at omgå en dansk, politisk udmelding fra januar 2019 om, at Udenrigsministeriet fremover ville afvise nye ansøgninger om tilladelser til eksport af militært udstyr fra Danmark til Emiraterne.

Hos Systematic omgår vi hverken danske eller internationale regler. Vores engelske datterselskab - Systematic UK - har siden 1992 været vores globale salgskontor. Vi har sikret os alle nødvendige tilladelser til eksport, og vi har været fuldt transparente over for danske og engelske myndigheder om vores eksportaktiviteter fra henholdsvis Danmark og England.

Kilder udtalte i medierne, at Systematics software ”med stor sandsynlighed” var blevet anvendt til krigsførelse i Yemen. 

Det mener vi ikke er tilfældet, og hverken medier eller kilder har dokumenteret disse udsagn. Det er ikke muligt for os at tilbagevise den slags påstande, da vi er afskåret fra at dele konkrete informationer om kundeforhold.

Medierne rettede desuden fokus på en eksporttilladelse til Bahrain, som vores engelske datterselskab havde søgt og fået fra de engelske myndigheder. Der var og er ingen gældende restriktioner for eksport til Bahrain fra England – og i øvrigt heller ikke fra Danmark.

Systematic blev endvidere fejlagtigt kritiseret for at have angivet ”slutbruger ukendt” i en eksportansøgning fra Danmark til England, vi indsendte i efteråret 2020 i forbindelse med forberedelsen til Brexit. Dette er faktuelt forkert. I ansøgningen forklarede vi tydeligt vores forretningsmodel og hvilken rolle, vores datterselskab Systematic UK har. På den baggrund anførte de danske myndigheder selv ”slutbruger ukendt” i den tilladelse, de efterfølgende udstedte.

Her er et uddrag af vores ansøgning til de danske myndigheder, hvor vi bl.a. skriver:

Uddrag af vores ansøgning til de danske myndigheder

Systematic har eksporteret i overensstemmelse med ordlyden i denne ansøgning, som de danske myndigheder har behandlet og udstedt eksporttilladelse på baggrund af.

Systematic havde således en generel eksporttilladelse, som gjaldt tre år. Det ville ikke være muligt på ansøgningstidspunktet at forudse hvilke kunder, vi tre år frem i tiden, måtte indgå kontrakter med og efterfølgende ønske at eksportere til fra England. Af den grund var der ikke angivet slutkunder på den generelle eksportansøgning fra Danmark til England. Imidlertid er der klare rammer, som vi altid overholder: enhver eksport ud af England er underlagt eksportkontrol af de engelske myndigheder, som skal give en særskilt tilladelse til hver eksport fra landet.

Vi har åbent redegjort for vores forretningsmodel, så vores måde at drive forretning på er tydeliggjort for enhver myndighed.

De engelske eksportmyndigheder er desuden grundige i deres sagsbehandling og vurderer eksportansøgninger fra vores datterselskab i England ud fra otte kriterier, der også anvendes i EU. De skal bl.a. sikre respekt for friheds- og menneskerettigheder i det endelige bestemmelsesland og dette lands respekt for international humanitær ret. Se evt. House of Commons Hansard Ministerial Statements for 25 Mar 2014 (p.t. 0001) (parliament.uk)

Systematic UK har været vores primære salgs- og eksportkanal til lande uden for Norden og Nordeuropa siden 1992. Dette skyldes, at England historisk set er blandt de største eksportører af forsvarsmateriel i verden, og dermed har virksomheder i landet en markant større gennemslagskraft set med internationale briller.

Vi har tillid til, at både de danske og de engelske myndigheder foretager de nødvendige sikkerhedspolitiske vurderinger, som ligger til grund for myndighedernes sagsbehandling og udstedelse af tilladelser.

Systematics generelle eksporttilladelse til England blev trukket tilbage i december 2021, og de danske eksportmyndigheder opfordrede i tilbagekaldelsen Systematic til at søge igen.

Systematic har siden hen søgt og fået adskillige eksporttilladelser og har fortsat et godt samarbejde med de danske eksportkontrolmyndigheder.

Hvad er SitaWare

Vores forsvarssoftware SitaWare anvendes af de fleste store NATO-lande og NATO-partnerlande, bl.a. USA, Tyskland, England, Letland, Danmark, Finland, Australien og New Zealand. SitaWare fungerer som et avanceret, digitalt kort, som giver situationsoverblik og lader enheder kommunikere og dele data med hinanden. SitaWare er udviklet til at skabe overblik og redde liv. Softwaren bliver også anvendt af flere lande til nødhjælpsaktiviteter og beredskab i forbindelse med naturkatastrofer og pandemibekæmpelse.

Illustration med forklaring af hvad SitaWare er