Kvindelig ansat hos Systematic

Corporate Social Responsibility

Vores medarbejdere

Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2020/2021 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a. 

 

Politik for Menneskerettigheder, Sundhed og Sikkerhed

Dygtige og engagerede medarbejderne er en forudsætning for alt, hvad vi gør – og derfor har vi særligt fokus på at sikre faglig, fysisk og mental trivsel hos medarbejderne i Systematic.

 

Mangfoldighed og inklusion 

Systematics adfærdskodeks beskriver, hvordan vi forventer, at vores medarbejdere agerer på en socialt ansvarlig måde. Vi værner om vores medarbejderes menneskerettigheder og tolererer ingen former for diskrimination i forhold til etnicitet, politisk overbevisning, alder, køn, handicap, religion, seksuel orientering eller fagforeningsmedlemskab.  

Som førende, global it-virksomhed er Systematic afhængig af sin evne til at tiltrække dygtige medarbejdere. Vi står over for et brandvarmt arbejdsmarked for it-branchen, hvor virksomheder oplever akut mangel på kvalificerede talenter.

Fremtidens medarbejdere efterspørger virksomheder, som afspejler den naturlige sammensætning i samfundet, og på den baggrund er det essentielt, at Systematic er en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. Forskellighed er desuden vigtigt, for at vi også i fremtiden leverer toppræstationer, da forskning på området generelt støtter teorien om, at mangfoldige teams præsterer bedre end ensartede teams.

Systematic er en international virksomhed, og dette afspejles også i vores medarbejdersammensætning, hvor vi pt. tæller 27 forskellige nationaliteter. 

I 2021 underskrev vi Dansk Industris Gender Diversity Pledge, hvor vi forpligter os til at udvikle politikker, der støtter virksomhedsfællesskabet, og sammen opnå en 40/60-kønsfordeling inden 2030. 

Bestyrelsen består nu af syv medlemmer: fem mænd og to kvinder. 

Topledelsen i Systematic består nu af otte underdirektører, hvoraf to er kvinder. 

30 % af alle Systematics ledere med personaleansvar er kvinder.

I dag har vi en medarbejderssammensætning, der består af ca. 31 % kvinder og 69 % mænd (for it-teknikere var der ifølge Danmarks Statistik 24 % kvindelige studerende på it-uddannelserne i 2019, i danske tal). Den samme fordeling gør sig gældende for lederne, dvs. ca. 30 % er kvinder. 

En af Systematics kerneværdier er at have mennesket i centrum. Vi viser medarbejdere tillid fra første dag og tager hånd om den enkelte medarbejders udvikling og trivsel.

Gør vi ikke det, risikerer vi, at de forlader virksomheden. Medarbejdere, som føler sig diskrimineret, uretfærdigt behandlet, eller som blot ikke trives på arbejdspladsen, vil ikke tøve med at forlade os, da de er fuldt bevidste om, at deres færdigheder er stærkt efterspurgte på det aktuelle arbejdsmarked.

Vi udvikler og uddanner medarbejdere, fordi faglig og personlig udvikling ikke kun er af betydning for den enkelte medarbejders velbefindende – men helt afgørende for Systematics evne til at skabe værdi hos sine kunder.

Det kan få betydelige konsekvenser for Systematic, hvis vores medarbejdere præsterer dårligt eller ikke er motiverede for at opretholde deres kompetenceniveau og kvalifikationer i en branche, hvor innovation og udvikling er en absolut nødvendighed for services, produkter, omdømme og økonomi.

 

Fleksibel arbejdsplads

I efteråret 2021 implementerede vi en ny politik for fleksibilitet på arbejdspladsen. Politikken sikrer fleksibilitet inden for de rammer og krav, som hører til den enkelte stilling, dvs. vores medarbejdere skal være til stede på arbejdspladsen eller hos kunden, når teamet, opgavens art eller kunden har brug for det. Den resterende tid kan medarbejderne efter aftale med teamet og nærmeste leder vælge, om de vil arbejde hjemmefra eller på kontoret. For nogle lokationer er der implementeret et maksimum på to hjemmearbejdsdage baseret på de forskellige landes regler.

”Vi ønsker at skabe en balance, som giver medarbejderne øget fleksibilitet og frihed til at planlægge deres tid. Samtidig fokuserer vi på, hvornår og hvordan det er vigtigt for os at være sammen og de positive effekter, der kommer ud af det,” siger Rikke Rønnau, Group Senior Vice President for People & Culture. 

 Fleksibilitet på arbejdspladsen er et af de primære krav fra kandidater i hele verden. På den baggrund er det nødvendigt for os at implementere en politik for en fleksibel arbejdsplads, så vi sikrer, at vi også i fremtiden er konkurrencedygtige på jobmarkedet og kommercielt. 

Politikken for den fleksible arbejdsplads bliver implementeret via kommunikation og oplæring af vores medarbejdere og projektledere. Derudover har vi en People & Culture Business Partner for hver forretningsenhed, som løbende varetager implementeringsprocessen hos ledere og i organisationen. 

Selvom politikken for fleksibel arbejdsplads først officielt blev vedtaget i efteråret 2021, så blev principperne reelt praktiseret længe forinden på baggrund af de restriktioner, som Covid-19 bragte med sig – både i samfundet og på arbejdspladserne. Som et resultat heraf kan vi konstatere, at vi har haft konstant høj medarbejdertilfredshed, og at vi i løbet af de sidste 12 måneder har formået at bryde den negative tendens i medarbejderomsætningen. 

Målet for medarbejdertilfredsheden i regnskabsåret 20/21 var en score på 75 %. Dette års forbedringer har resulteret i en tilfredshedsscore på 79 %.

Vi har ansat 223 nye medarbejdere, hvilket bringer det samlede antal medarbejdere (medarbejderstab) op på 1059 pr. 30.09.2021, hvoraf 12,6 % er tidligere Systematic-medarbejdere, der er vendt tilbage til virksomheden. 

Systematic har ikke kendskab til nogen overtrædelser af vores politik for menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed i Systematic i 2021.

 

Medarbejdertilfredshed og trivsel

Vi ønsker, at vores medarbejdere trives fagligt, fysisk og mentalt, og derfor søger vi at skabe en social, tryg og sund arbejdsplads med øje for den enkelte medarbejders udvikling og velbefindende. I Systematic skal det være meningsfuldt og givende at gå på job hver dag, og det skal være muligt at opretholde en sund balance mellem arbejds- og privatliv for både ledere og medarbejdere.  

I Systematic tror vi på, at den vigtigste vej til medarbejdertrivsel er den løbende, daglige dialog mellem medarbejdere og ledere. Derfor fokuserer vi på at skabe stærke lederteams, som har klart definerede ansvarsområder og evner at lede i overensstemmelse med virksomhedens værdier. Vi opfordrer vores medarbejdere til at drøfte eventuelle problemer eller usikkerheder, med deres nærmeste leder eller andre kolleger, som kan hjælpe.

Hver måned udfører vi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, og resultaterne herfra bliver brugt aktivt i alle forretningsenheder, afdelinger og teams som et redskab til forbedring. Systematics ledere bedømmes på baggrund af disse målinger og samarbejder med både interne og eksterne parter om at skabe nødvendige forbedringer i organisationen.

Sygefravær bliver registreret månedligt, og vi arbejder både proaktivt og reaktivt for at forebygge og afhjælpe sygdom og stress blandt medarbejdere. Vores mål er, at sygefraværet (herunder også langtidssygdom) er under 2,5 %. I regnskabsåret 20/21 var tallet 2,28 %. 

Systematic tilbyder en sundhedsforsikring, som sikrer den rette støtte (herunder også økonomisk støtte) til medarbejdere, som rammes af aldersrelaterede sygdomme, uheld eller kritisk sygdom. Ordningen er gældende i de fleste lande – men ikke alle – og den specifikke sammensætning varierer en anelse fra land til land på grund af lokal lovgivning.  

Vi tager hånd om de medarbejdere, som får problemer med sygdom eller stress. I den forbindelse samarbejder vi med relevante, eksterne parter om at tilbyde støtte og hjælp til dem, som ønsker det.

Vi har indført adskillige initiativer som skal reducere sygdom og arbejdsrelaterede skader – særligt har vi fokus på at forebygge og afhjælpe stressrelaterede sygdomme med hjælp fra professionelle stress-coaches og eksterne psykologer.

Et job hos Systematic indebærer ofte en betydelig mængde skrivebordsarbejde, hvilket kan medføre gener i form af bl.a. muskel-, nakke- og rygsmerter. Derfor har vi indført en virksomhedsfinansieret massageordning, og vi har et fitness-rum til fri afbenyttelse for vores medarbejdere på vores hovedkontor.

Systematics arbejdsmiljøudvalg arbejder løbende på at udforme og opretholde et godt, sundt arbejdsmiljø i hele virksomheden. Arbejdsmiljøudvalget består i øjeblikket af tre arbejdsmiljørepræsentanter og tre fungerende ledere. På nuværende tidspunkt er konstruktionen med et arbejdsmiljøudvalg kun aktiv i Danmark, som påkrævet ifølge dansk lovgivning. Alle vores internationale kontorer lever op til lokale krav vedrørende arbejdsmiljø, og fra december 2021 foretager vi arbejdspladsvurderinger på alle vores kontorer – førhen har dette alene været foretaget i Danmark.

 

Fastholdelse og udvikling af personale 

Kontinuerlig, faglig udvikling er afgørende for vores medarbejderes trivsel og for Systematics udviklingsevne og konkurrencedygtighed.

To gange om året inviteres medarbejdere i Systematic til udviklingssamtaler for at diskutere karriere- og udviklingsønsker med deres leder. Derudover afholdes der hver måned en-til-en-samtaler mellem leder og medarbejder med henblik på at forventningsafstemme og sikre fremdrift og trivsel. Som et resultat af disse samtaler indgår leder og medarbejder aftaler om aktiviteter, der bidrager til medarbejderens faglige udvikling, kompetencer, viden og interesser – i tråd med Systematics overordnede strategi. Til at understøtte denne udvikling tilbyder Systematic forskellige interne kurser, mentorordninger, vidensnetværk og oplæring på jobbet – lige som der er mulighed for at deltage i eksterne kurser og uddannelse.

Vi holder øje med, hvor mange medarbejdere, der forlader os, og hvor mange, der vælger at vende tilbage igen. Hver gang en medarbejder forlader os, afholder vi fratrædelsessamtaler for at få en forståelse af, hvilke forbedringer der bør prioriteres for at øge fastholdelsesraten. I regnskabsåret 20/21 var medarbejderomsætningen i Systematic på 14,5 % . Målsætningen er 10 %. 

 

Underholdning og sociale aktiviteter 

For at understøtte det sociale miljø på vores arbejdsplads har vi en personaleforening, Systematic Employees Club (SEC), der organiserer hyggelige og uformelle aktiviteter i arbejdstiden – eksempler på dette kan være livemusik i frokostpausen, besøg af isbilen og onlinemeditation. SEC arrangerer dertil en bredspektret pallette af fyraftensaktiviteter – det kan være løb, temafester, biografture, øl-/vinsmagning, fodboldkampe, spilaftener, golfturneringer osv. Arrangementerne er selvfølgelig blevet påvirket og tilpasset i forhold til de mange Covid-19 restriktioner, vi har oplevet gennem året.

Systematic støtter personaleforeningens aktiviteter økonomisk, fordi vi mener, at muligheden for uformelle sammenkomster med kolleger på tværs af organisationen styrker fællesskabet og bidrager til trivsel og jobtilfredshed.

Virksomhedens kantine spiller også en vigtig rolle i at sikre et levende og sundt socialt miljø. Kantinen i vores hovedkvarter i Aarhus er kendt for at servere lækker, nærende og primært økologisk mad. Mere om vores kantine i afsnittet om miljø.