Discuss career tracks and promotion process

Främja din karriär hos oss

Vi investerar i våra medarbetare

På Systematic slutar vi aldrig att utvecklas – vi tror på att främja en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling. Vårt engagemang för att främja våra medarbetares karriär återspeglas i vår konkreta investering i de mångsidiga möjligheter och den stödjande miljö vi erbjuder så att de kan utveckla sina färdigheter, kunskaper och kompetenser under hela sin karriär.

Oavsett om det är en programvaruutvecklare, en projektledare eller en supportspecialist arbetar vi i en miljö som stödjer professionella och personliga ambitioner.

Systematic använder en uppsättning tydliga karriärspår för att hjälpa våra medarbetare genom en strukturerad befordransprocess med årliga utvecklings- och prestationssamtal under anställningstiden. Varje spår stöds av utbildningsaktiviteter som hjälper till med befordran.

 

Kunskap

 • Genom handling
 • Konferenser, kurser och certifieringar
 • E-utbildning
 • Kunskapsnätverk
 • Mentorskap
 • Systematic Academy
 

Befordransprocess

 • Transparent och objektiv process
 • Skapa din karriärväg med stöd av ledningen
 • Inled befordransdialog med din chef
 • Diskutera karriärmål i det årliga utvecklingssamtalet
 

Karriärspår

 • Baserat på internationella standarder
 • Flera rollnivåer i varje spår
 • Specifika kompetenser som krävs per nivå
 • Specifikt beteende kopplat till varje nivå
 • Sätt upp affärsresultat som krävs per nivå

Lärandet tar aldrig slut

Ett starkt inslag i det kontinuerliga lärandet på Systematic är utbildning och lärande på jobbet – medarbetarna uppmanas att ta sig an saker som är nya för dem och med stöd av teammedlemmar och ledning. Det kan vara ny teknik, kunskapsdomäner, såväl som processroller som Scrum Master och Feature Lead. I många fall stöds de också av relevanta kunskapsnätverk och mentorskap.

Vi tillhandahåller och uppmuntrar ett brett utbud av aktiviteter för fortsatt lärande.

 

Kurser och certifieringar

Vi investerar mycket i att utbilda våra medarbetare för att säkerställa att de har den senaste kunskapen och de senaste färdigheterna. Vi erbjuder en mängd olika utbildningar, både interna och externa, som täcker ämnen som teknisk kompetens, projektledning, kommunikation och ledarskap.
Våra utbildningsprogram är skräddarsydda efter medarbetarnas behov och mål. Vi genomför regelbundna bedömningar av utbildningsbehov och analyser av kompetensgapet för att identifiera områden där våra medarbetare kan förbättra eller utöka sina färdigheter.

Vi inser också vikten av att ha certifierade och kvalificerade yrkesmänniskor i våra team. Vi stödjer våra medarbetare som söker professionella certifieringar som är relevanta för deras roller och områden. Vi står för kostnaderna för certifieringsproven och tillhandahåller studiematerial och vägledning till våra medarbetare.

 

Konferenser

Medarbetare uppmuntras att närvara på konferenser, seminarier och workshops för att hålla sig uppdaterade med branschtrender och bästa praxis. Vissa deltar också i dessa konferenser som huvudtalare.

 

E-utbildning

Vi använder e-utbildning för att leverera utbildningsinnehåll och möjliggöra flexibel åtkomst till kurser. Vi erbjuder åtkomst till en rad branschstandardiserade e-utbildningsleverantörer och medarbetare kan föreslå och använda andra där de har identifierat specifika behov.

 

Systematic Academy

Varje rollbaserad utbildning har en rollspecifik struktur som omfattar introduktionsprogrammet för nya medarbetare, obligatoriska utbildningsaktiviteter och valfri utbildning utformad för varje roll.

Kunskapsnätverk

Vi tror att kunskapsdelning och att lära av varandra är nyckeln till vår innovation och excellens. Vi har etablerat olika kunskapsnätverk inom Systematic, där medarbetare utbyter idéer, erfarenheter och bästa praxis med sina kollegor och experter.

Våra kunskapsnätverk anordnar regelbundna evenemang, såsom webbseminarier, workshops, hackathon, casestudier och gästföreläsningar, där våra medarbetare kan lära sig nya saker, visa upp sitt arbete och inspireras av andra. Våra kunskapsnätverk underlättar också online-communities, där medarbetare kan ställa frågor, dela resurser och samarbeta i projekt.

Mentorskap

Vi tror att mentorskap är ett kraftfullt sätt att stödja den personliga och professionella utvecklingen för våra medarbetare. En mentor vägleder och delar expertkunskap med en adept, med fokus på deras personliga utveckling. Våra mentorer är erfarna och respekterade yrkesmänniskor som frivilligt delar med sig av sina insikter, råd och feedback till sina adepter. Våra adepter är motiverade och nyfikna medarbetare som försöker lära av sina mentorer och komma vidare i sin karriär. Systematic erbjuder mentorskap för specialistroller och nya medarbetare eller de i nya roller, vilket främjar utveckling och sparring.

Fastställda karriärspår

Systematics medarbetare och chefer använder karriärspår som grund för sina utvecklingsplaner och för att inspirera medarbetare att kontinuerligt stödja sin karriärutveckling. Karriärspåren på Systematic bygger på internationella standarder för att utvärdera befattningar.

Medarbetare uppmuntras aktivt att använda karriärspårverktygen för att undersöka och förbereda sitt årliga utvecklingssamtal, och kontinuerligt ta upp sina karriärer och befordran.

Varje karriärspår innehåller rollnivåer, t.ex. junior, senior, lead, chief och principal. Varje nivå har en uppsättning krav när det gäller kompetenser, beteende och affärsresultat som måste uppfyllas för att motivera en befordran till nivån i fråga. Samtidigt som varje nivå har olika uppgifter, ansvarsområden, kompetenser osv., bibehålls kärnan i spåret på varje nivå.

“Att avancera kan kräva tålamod, men du kan definitivt hitta många möjligheter att lära dig.”
-Stefanut Teleu, Project Manager

Strukturerad befordransprocess

Systematic driver en transparent, konsekvent och objektiv befordransprocess baserad på väldefinierade karriärspår för att säkerställa att medarbetare möts med lika möjligheter.

Processen uppmuntrar medarbetare att ge förslag på befordran till högre nivåer i sina karriärspår. De samarbetar sedan med sina chefer för att identifiera åtgärderna för befordran i fråga – hur de kan höja sin kompetens, sitt beteende och sina affärsresultat till de nivåer som krävs för karriärspårsnivån. Detta kan vara i form av lärande, utbildning, certifiering och säkrande av vissa affärsresultat.

Medarbetarna och deras chefer använder de årliga utvecklingssamtalen och uppföljningssamtalen och arbetar tillsammans så att medarbetaren når sina mål och därmed befordran.

Internt mobil organisation

Karriärutveckling stöds också av ett internt mobilitetsprogram – det ger medarbetare möjlighet att utforska nya karriärmöjligheter samtidigt som de utvecklar sina färdigheter och lär sig nya – kanske till och med i ett annat land.

Inom programmet kan medarbetare initiera och följa, med stöd av ledningen, en tydlig process för att klargöra om en flytt inom företaget till en annan affärsenhet eller ett annat karriärspår är möjligt. Om möjligt får medarbetaren sedan hjälp med nödvändiga utbildningsaktiviteter för att underlätta flytten och förankring i en ny roll.